Yeni web sitemiz yayýna girmiþtir.

Su izolasyonu Yapýlarýmýza zarar veren en önemli faktörlerden biri de sudur. Yapýlarýmýz; yaðmur, kar, topraðýn nemi, yapýnýn inþa edildiði zemindeki yeraltý suyu gibi dýþ kaynaklý su ile banyo ve tuvalette kullanýlan iç kaynaklý suya maruz kalýr. Yapýmýzý ve konforumuzu tehdit eden sudan korunmak için yapýlan iþlemlere su yalýtýmý denir. .

ISI PROBLEMLERÝNE ETKÝN ÇÖZÜM : MANTOLAMA
 Binanýza Mantolama ile ýsý yalýtýmý saðlayýn ve yakýt masraflarýnda Yüzde50'ye varan düþüþler saðlayýn.  Binanýn dýþtan soðumasýný önleyin ve daha etkin ýsý yalýtýmý saðlayýn.Binanýzýn ömrünü uzatýn.Teknik Bülten katoloðu ile Boya ve Kaplamalar, Zemin Boyalarý Boya Püskürtme Ekipmanlarý, Yönetim Sistemleri Ürün Kalite Belgelerine bakabilirsiniz...
Bilgisayarýnýzýn Baþýndan Kalkmadan, Marshall renklerinin evinizde nasýl duraçaðýný kolaylýkla görebilirsiniz...
Thermo's Isý Yalýtým Sistemi döþendikten sonra, binanýzý Marshall'in dýþ cephe boyalarý ile boyayabilirsiniz.


Sitemizde yayýnlanmakta olan döviz kuru bilgileri http://www.tcmb.gov.tr den alýnmýþtýr


Su ArmatürleriKarbosan KesicilerEl AletleriElektirikli El Aletleri

Ýzolasyon Malzemeleri
PVC Boru Sistemleri


Dekor Rulo
Ýzolasyon Aletleri
Alçý Aletleri


Fayans Aletleri

El Arabalarý


Kilitler

 
 

Copyright © 2009 Durusoy Yapı Malz. Ticaret Limited Şirketi Körfez Şube Tel: 0532 263 6821 Fax: 0262 335 35 24 E-Mail : info@durusoyboya.com